Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να φτάσουν στο Taxisnet έως τις 2/15

Έχουν την τελευταία ευκαιρία να ενημερώσουν τις μισθώσεις τους Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 Οι φορολογούμενοι που Ενοικίαση ακινήτων Εάν θέλουν να αποφύγουν τις περιπέτειες με τη φορολογική αρχή.

Χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα AADE (www.aade.gr) Ανακοίνωση της εγκυρότητας των συμβάσεων μίσθωσης και την πρώτη ανακοίνωση των μισθώσεων που έχουν συναφθεί πριν από το 2014 και δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ. Οι λήξεις που έχουν λήξει θα πρέπει επίσης να δηλωθούν επειδή διαφορετικά, η μίσθωση θεωρείται έγκυρη και αργότερα ή γρήγορα ο φορολογούμενος θα εμπλακεί με το εφορία.

Μετά από μια πρόσφατη παράταση της προθεσμίας έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, η AADE το κατέστησε σαφές Δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία και οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν τα ακίνητα πρέπει:

  • σε μένα Υποβολή δήλωσης παλαιάς σύμβασης μίσθωσης, Που τέθηκε σε ισχύ πριν από το 2014, τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή οι όροι του έχουν αλλάξει και η σχετική δήλωση δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο myTAXISnet. Η ανακοίνωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει έγκυρα στοιχεία στις 12 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η δήλωση πληροφοριών ενοικίασης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των εργολάβων (εκμισθωτής και μισθωτής), το συμφωνημένο μηνιαίο ενοίκιο, την πραγματική ημερομηνία της σύμβασης και την ημερομηνία λήξης, εάν όποιος. Εάν οι συμβάσεις μίσθωσης είναι για αόριστο χρονικό διάστημα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να ορίσουν οποιαδήποτε ημερομηνία λήξης κατά τη συμπλήρωση των επιστροφών πληροφοριών ενοικίασης ηλεκτρονικά. Δεδομένου ότι όταν υπογράφηκαν πολλά παλιά συμβόλαια, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάστηκαν να εκδώσουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (EPC) για τις ιδιοκτησίες ενοικίασής τους, οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να εκδίδουν τέτοια πιστοποιητικά τώρα. Επομένως, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου ΕΟΚ κατά τη συμπλήρωση των λεπτομερειών δεδομένων ενοικίασης.

  • Υποβάλετε δήλωση καταγγελίας για κάθε συμβόλαιο μίσθωσης Ανακοινώθηκε ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγμή και τερματίστηκε έως τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν αυτές οι ανακοινώσεις, οι μισθώσεις θα θεωρούνται έγκυρες.

Σε κάθε περίπτωση έναρξης ή τερματισμού μιας σύμβασης μίσθωσης ακινήτων, ο ιδιοκτήτης (ο εκμισθωτής) υποχρεούται να ανακοινώσει αυτό το γεγονός υποβάλλοντας ηλεκτρονική δήλωση στο σύστημα TAXISnet με την έναρξη ή το τέλος της σύμβασης μίσθωσης μέχρι το τέλος της επόμενης μήνας. Εάν η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης δεν ανακοινωθεί, τότε η σύμβαση μίσθωσης (συμφωνία μίσθωσης) θεωρείται έγκυρη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια μίσθωσης γράφονται και υπογράφονται, και στη συνέχεια παρουσιάζονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις λεπτομέρειες των προκαταρκτικών ή τροποποιημένων συμβάσεων μίσθωσης έως το τέλος του μήνα που ακολουθεί την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία κατά την οποία συνάπτεται η μίσθωση, είτε γραπτώς είτε προφορικά.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy